CHARTYTATYWNY BIEG PO DOM

Od 01.01. 2021 do 31.01.2021 – Cała Polska

Cel Imprezy

• Akcja ma charakter charytatywny i zbiórka przeznaczona będzie na ukończenie budowy domu dla Pani Sylwii Tubek i jej córek.
• Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych POLSKI
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
• Promocja walorów przyrodniczych
• Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;

Organizator

Fundacja Renovo ul. Krakowska 92/5
33 – 300 Nowy Sącz; KRS 0000447535;

Termin i miejsce

01 stycznia 2021 – 31.01.2021 Cała Polska

Trasa

W ramach Charytatywnego Biegu Po Dom uczestnicy mają do pokonania następujące dystanse:
– 3 km
– 5 km
– 10 km
– 21 km

Charytatywny „Bieg po dom” przeprowadzony zostanie po dowolniej trasie Zawodnicy do pokonania będą mieć wybrany dystans. Aby bieg był zaliczony uczestnicy są zobowiązani do wysłania zdjęcia z trasy ( z aplikacji monitorującej aktywność fizyczna) którą pokonają na emaila fundacjarenovo@gmail.com lub pod postem na fb promującym wydarzenie.

Program zawodów

• Bieg rozpoczyna się 01 stycznia 2021 o godzinie: 00:01 a kończy 31 stycznia 2021 o godz. 24:00
• Uczestnikiem biegu głównego może być każda osoba w dowolnym wieku
• Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu;
• Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika
• Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;

Zgłoszenia i zapisy

• Zgłoszeniem na zawody jest uiszczenie opłaty oraz wysłanie zdjęcia na email: fundacjarenovo@gmail.com
• Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów www.fundacjarenovo.pl;

Wpisowe

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty pakietu startowego i startu w noworocznym biegu po dom i wynosi:
3 km – 30 zł
5 km – 35 zł
10 km – 50 zł
21 km – 50 zł
• opłata indywidualna dla zawodników uiszczona w terminie do 2-ch dni po wysłaniu zdjęcia lub zapisu śladu z biegu
• 30 zł opłata indywidualna dla dzieci i młodzieży szkolnej uiszczona w terminie do 2-ch dni po wysłaniu zdjęcia lub zapisu śladu z biegu (bieg dzieci szkoły podstawowej, oraz bieg młodzieży gimnazjalnej, marszobieg oldboja) dla każdego z dystansów
Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Fundacja Renovo
ul. Krakowska 92/5
33-300 Nowy Sącz
KRS – 0000447535
NIP – 7343518266
REGON – 122757964
Numer konta: Bank Spółdzielczy
47 8811 0006 0000 0049 4670 0001
Tytuł wpłaty: Bieg po dom + imię i nazwisko uczestnika;
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 
Wpłaty można również dokonać za pośrednictwem strony fundacji wybierając odpowiedni cel.

LINK DO BRAMKI Z PŁATNOŚCIAMI

Do biegu pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Świadczenia startowe

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:
• zmęczenie i zadowolenie;
• każdy zawodnik za ukończenie dystansu otrzymuje na wskazany adres podczas rejestracji przesyłkę z medalem i dyplomem, wraz z podziękowaniem za wsparcie
• Wszyscy zawodnicy którzy ukończą bieg wezmą udział w losowaniu nagród.
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć w wyznaczonym okresie czasowym wyznaczony dystans określony dla każdej z grup uczestników. O miejscu końcowym decyduje osiągnięty czas na określonych dystansach:
• 3 km
• 5 km
• 10 km
• 21 km
dystans i czas udokumentowany z własnego pomiaru czasu (np. zegarek liczący czas i długość trasy, zrzut z telefonu).

Postanowienia końcowe

• Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
czas na wysłanie potwierdzenia mailowo lub na facebooku pod postem do 31 stycznia 2021.
• Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
• Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
• Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy
• W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
• Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych.
• Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów.
• Wydarzenie będzie promowane na FB i stronie internetowej
• Zebrane fundusze z biegu zostaną przekazane na dokończenie budowy domu dla Pani Sylwii Kamili i Juli Tubek z Paszyna – www.fundacjarenovo.pl

O fundacji

Idea powstania fundacji RENOVO narodziła się w 2012 roku na przełomie października/listopada w Nowym Sączu. Inicjatywa podjęta przez założycieli miała za zadanie wspomóc osoby, rodziny mieszkające w skrajnym ubóstwie po przez pomoc przy remoncie ich mieszkań.